Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het complete aanbod van artikelen op de site van www.thuistesten24.nl
1.2 Buiten de Algemene Voorwaarden kunnen ook Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn. Deze worden duidelijk aangeduid op bepaalde producten mocht het van toepassing zijn.
Bij afwijkingen tussen de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden geldt de bepaling van de Aanvullende
Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
1.3 Eventuele Algemene Voorwaarden van de klant is niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
1.3.1 Klant = iedere persoon en natuurlijke personen of rechtspersonen die een contract/aankoop met thuistesten42 aangaat.
1.4 De klant gaat automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden bij het plaatsen van een bestelling.

Artikel 2 Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per email is verzonden naar het opgegeven emailadres van de klant.

Artikel 3 Prijzen

3.1 De prijzen op de website zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
3.2 De klant is de prijs verschuldigd die Thuistesten24 in haar bevestiging conform Artikel 2.1 van de Algemene Voorwaarden heeft meegedeeld. Foutieve prijsopgave kan met terugwerkende kracht gecorrigeerd worden.

Artikel 4 Betaling

4.1 De betaling op de website kan gedaan worden op de volgende manieren:
– Vooruitbetaling
– IDEAL
– Creditcard
– PayPal
4.2 Alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Thuistesten24 heeft moeten maken als gevolg van het niet nakomen
door de klant van de (betalings-)verplichting, komen ten laste van de klant.
4.3 In geval van niet-tijdige betaling is Thuistesten24 bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere)
levering op te schorten tot het moment waarop de klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.

Artikel 5 Levering en leveringstijd

5.1 Nadat de klant een bestelling heeft geplaatst vindt er binnen 24 uur een bevestiging via email plaats. Deze mail
bevat informatie over de prijs en bestelnummer.
5.2 Thuistesten24 tracht ernaar om de bestelling zo spoedig mogelijk af te leveren. Het streven is om de bestelling die voor 18:00 uur (op werkdagen) zijn geplaatst binnen
5 werkdagen na ontvangst van de betaling te leveren.
5.3 Mocht een product, dat tijdelijk niet op voorraad is, worden besteld door de klant dan zal Thuistesten24 de klant op de
hoogte brengen wanneer het product weer leverbaar is. Thuistesten24 streeft ernaar om de klant hieromtrent zo spoedig mogelijk te informeren (mail/telefonisch).
5.4 De leveringen vinden plaats op het door de klant opgegeven adres.
5.5 Nadat Thuistesten24 het product heeft afgehandeld aan de levering dienst, is Thuistesten24 niet verantwoordelijk voor de
schade of kwijtraken van de bestelling tijdens het verzendproces.
5.6 Nadat de levering plaats heeft gevonden dan is het risico van het product geheel aan de klant.

Artikel 6 Recht van retentie

6.1 Thuistesten24 heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op goederen en documenten, die in verband
met een overeenkomst tussen Thuistesten24 en jegens een ieder onder zich heeft.
6.2 Tegenover de afzender/opdrachtgever of de ontvangen/geadresseerde kan Thuistesten24 het recht van retentie uitoefenen op goederen, gelden
en documenten voor hetgeen hem verschuldigd is of zal worden ter zake van het verkopen van de goederen of diensten.
6.3 Dit recht kan worden uitgeoefend voor hetgeen bij wijze van rembours op de goederen drukt.
6.4 Thuistesten2 kan het in de leden 2 en 3 toegekende recht van retentie eveneens uitoefenen voor hetgeen hem door de distributeur/wederverkoper/afzender/opdrachtgever nog verschuldigd
is in verband met voorgaande overeenkomsten.
6.5 Zolang de producten niet op de plaats van bestemming zijn aangekomen, heeft Thuistestn24 het recht om van de afzender/opdrachtgever te vorderen, dat zekerheid gesteld wordt
voor de vracht en alle vorderingen die hij ten laste van de afzender/opdrachtgever heeft of zal krijgen en heeft hij het recht het vertrek van het vervoermiddel uit te stellen,
dan wel eenmaal aangevangen vervoer op te schorten zolang niet aan zijn vorderingen tot het stellen van zekerheid is voldaan.
6.6 Thuistesten24 is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die uit een uitstel of opschorting als hierboven bedoeld, voortvloeit.

Artikel 7 Annuleren

7.1 Indien de klant voortijdig de aangegane overeenkomst wenst te ontbinden, dan zijn de reeds gemaakte onkosten voor transport van het bestelde product naar de klant ten allen tijde voor de klant.
7.2 Bij en levertijd langer dan 20 werkdagen heeft de klant het recht om de bestelling te annuleren. Aan deze annulering zijn geen kosten verbonden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Thuistesten24 is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding, in welke vorm dan ook, aan de klant of derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Thuistesten24.
8.2 Indien Thuistesten24 verplicht gesteld wordt enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde
met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 9 Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Thuistesten24 niet verplicht haar verplichtingen jegens de klant na te komen. De verplichting
wordt opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen
jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand,
bedrijfsstoring, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden
en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Ook wordt onder overmacht verstaan: storingen in een
(telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 10 Persoonsgegevens

10.1 Thuistesten24 zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De gegevens zullen
alleen gebruikt worden voor het tot stand laten komen van een overeenkomst.
10.2 De klant kan de aan Thuistesten24 verstrekte gegevens ten allen tijde opvragen, wijzigen en/of inzien.
10.3 Thuistesten24 neemt de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Mini Cart 0

Your cart is empty.